Uittreksels uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.
 
Dit officiële document geeft een opsomming van de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, meer bepaald de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.
 
Er zijn twee soorten uittreksels:
  1. model 1 is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden zoals sollicitaties...
  2. model 2 is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.
 
Hoe aanvragen
Je vraagt als particulier het uittreksel uit het strafregister aan bij de dienst burgerzaken.
 
Wat mee te nemen
Je brengt hiervoor jouw identiteitskaart mee.
 
Uitzonderingen
 In de volgende gevallen moet je het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie: als het uittreksel bestemd is voor het buitenland als buitenlander, voor de periode van jouw verblijf in België in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw’s).
Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.
 
Het Centraal Strafregister levert, zonder tussenkomst van de gemeentebesturen, de uittreksels van het strafregister af in de volgende gevallen:
  • in geval de burger geen wettelijke verblijfplaats/hoofdverblijfplaats (meer) in België heeft;
  • in geval de burger ambtshalve werd geschrapt;
  • in geval een uittreksel betreffende een rechtspersoon (vennootschap, vzw,…) dient te worden afgeleverd;
  • in geval de aanvrager een Belgische of buitenlandse diplomatiek of consulair beambte is, die geen wettelijke verblijfplaats/hoofdverblijfplaats heeft in België en geen rijksregisternummer heeft.
In deze gevallen dient de aanvrager (of diens gemachtigde) die zich tot de gemeente richt om een uittreksel uit het strafregister te bekomen, aldus te worden doorverwezen naar de FOD Justitie:
Dienst Centraal Strafregister, Waterloolaan 80 te 1000 Brussel
Het loket van de dienst is geopend op werkdagen van 9.00 tot 11.30 uur en van 14.00 tot 15.30 uur.
 
Voor inhoudelijke vragen betreffende het uittreksel van het strafregister kan de burger contact opnemen met het Centraal strafregister:
FOD Justitie - dienst centraal strafregister, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel
Het loket van de dienst is geopend op werkdagen van 9.00 tot 11.30 uur en van 14.00 tot 15.30 uur.
 
Uittreksel in een andere taal
Het gemeentebestuur kan enkel een uittreksel van het strafregister afleveren in de taal van het taalgebied waartoe de gemeente behoort. De burger die er noodzaak van aantoont, kan evenwel kosteloos een gewaarmerkte vertaling in het Frans of Duits naar gelang van het geval, vragen via de gouverneur van de provincie van zijn woonplaats. Wanneer een vertaling in het Duits vereist is, wordt de aanvraag gedaan aan de gouverneur van de provincie Luik.
 
Uittreksels bestemd voor het buitenland en legalisatie: 
De uittreksels afgeleverd door de gemeente dienen, om geldig te zijn in het buitenland, te worden ondertekend door de burgemeester, schepen of een gemachtigd gemeentelijk medewerker.
Indien een beëdigde vertaling wordt gemaakt van het uittreksel, dan dient deze beëdigde vertaling behoudens de gevallen waarin er vrijstelling is van legalisatie, te worden gelegaliseerd door de FOD justitie:
Dienst Legalisatie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel
Tel: 02 542 65 32
Nadien dient de burger, behoudens de gevallen waarin er vrijstelling is van legalisatie, het uittreksel en ook de eventuele beëdigde vertaling hiervan, te laten legaliseren door de FOD Buitenlandse Zaken:
Dienst Legalisatie, Karmelietenstraat 27 te 1000 Brussel
Tel: 02 501 32 00
 
Kan ik een uittreksel van iemand anders aanvragen
Je kan een uittreksel vragen in het gemeentehuis voor:
  • jezelf;
  • een andere inwoner: mits je een volmacht hebt van die burger en een kopie van zijn/haar identiteitskaart;
  • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had en enkel als je bloedverwant van de overledene bent;
  • personen die geschrapt zijn of naar het buitenland zijn afgeschreven en die hun laatste adres in de gemeente hadden.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]