Sitemap

Navigatie (onder)
Skip Navigation Links.
Navigatie (hoofd)
Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Collapse Bestuur & OrganisatieBestuur & Organisatie
Collapse Samenstelling bestuursorganenSamenstelling bestuursorganen
Collapse GemeenteraadGemeenteraad
Gemeenteraadsagenda
Gemeenteraadsbesluiten
Leden, gepubliceerd op 15 januari 2019
Collapse College van burgemeester en schepenenCollege van burgemeester en schepenen
Tweede Schepen
OCMW-raad
Collapse Bijzonder Comite voor de Sociale Dienst - BCSDBijzonder Comite voor de Sociale Dienst - BCSD
Leden, gepubliceerd op 21 januari 2019
Vast bureau
Organisatie
Collapse AdviesradenAdviesraden
Collapse CultuurraadCultuurraad
Bronzen Urbanus
Dorpsdichters
Jeugdraad
Lokaal Overleg Kinderopvang
Collapse SportraadSportraad
Sportprijs en kampioenenviering 2018
Collapse MilieuadviesraadMilieuadviesraad
Reglement Groene Pluim
GECORO
Collapse OpeningsurenOpeningsuren
Dienst Burgerzaken (Bevolking - Burgerlijke stand)
Gemeentesecretariaat
Personeelsdienst
Dienst Organisatiebeheersing
ICT-dienst
Onthaal
Dienst Financiële Zaken
Milieudienst
Dienst Ruimtelijke Ordening
Dienst Openbare Werken
Technische dienst
Cultuurdienst
Jeugddienst
Sportdienst
Dienst Bibliotheek
Dienst Communicatie
Dienst Toerisme
Onderwijsdienst
Academie voor muziek, woord en dans
OCMW-secretariaat
OCMW - Sociale Dienst
OCMW - Dienst Ouderenzorg
OCMW - Thuisdiensten
Over Galmaarden
Sluitingsdagen
Collapse Openbaarheid, publicaties en bekendmakingenOpenbaarheid, publicaties en bekendmakingen
Collapse Publicaties en bekendmakingen gemeentePublicaties en bekendmakingen gemeente
Besluitenlijst van de burgemeester
Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
Agenda, notulen en besluitenlijst gemeenteraad
Publicatieplichtige documenten gemeenteraad
Collapse Publicaties en bekendmakingen OCMWPublicaties en bekendmakingen OCMW
OCMW-raad
Besluitenlijst vast bureau
Bijzonder Comité van de Sociale dienst (BCSD)
Besluitenlijst van de Voorzitter van het Vast Bureau
Publicatieplichtige documenten ocmw
Intergemeentelijke samenwerking
Collapse Vrije TijdVrije Tijd
Collapse BibliotheekBibliotheek
Activiteiten
Collapse Gemeentelijke InfrastructuurGemeentelijke Infrastructuur
Collapse Socioculturele infrastructuurSocioculturele infrastructuur
Gemeenschapscentrum Baljuwhuis
Willem Tell
De Notelaar
Gebruikersvergoedingen, huishoudelijk reglement en aanvraag materialen
Collapse SportinfrastructuurSportinfrastructuur
Sportcomplex Galmaarden
Sportcomplex Tollembeek
Sportcomplex Vollezele
TRB
Gebruikersvergoedingen en huishoudelijk reglement
Jeugdlokaal
Collapse JeugdJeugd
Op zoek naar een babysit?
Kinderopvang
Speelpleinwerking
Subsidies aan jeugdverenigingen
Subsidies aan particulieren
Collapse SportSport
Sportregiowerking Pajottenland
Subsidies sportverenigingen
Jeugdsportgids
Collapse ToerismeToerisme
Collapse BezienswaardighedenBezienswaardigheden
De Kaatser
De Mark en de Watermolens
De Mijnwerker en Station
De Mijnwerkersbuste
De Mijnwerkerslamp
De Schandpaal
Kasteelhoeve Heetvelde
Kasteel Steenhault
Museum van het Belgisch Trekpaard en Brillantbeeld
Museum Jaak Ballings
Onze-Lieve-Vrouwkapel Herhout
Pauwelhoeve en Pauwelbeeldje
Pauwelviering
Sgrafittopanelen in Vollezele
Sint-Leonarduskapel
Sint-Martinuskerk
Sint-Pauluskapel
Sint-Pauluskerk
Sint-Pieterskerk
Urbanusbeeld
Historiek van de gemeente
Logementen
Meteo Tollembeek
VVV Markvallei
Wetgeving overnachting en kamperen
Recreatie
UIT in Galmaarden
Uitleendienst
Collapse VerenigingslevenVerenigingsleven
Erkenning gemeentelijke verenigingen - procedure
Collapse Subsidies vrije tijdSubsidies vrije tijd
Subsidies jeugdverenigingen
Subsidies socioculturele verenigingen
Subsidies sportverenigingen
Aanvraag evenementen
Overzicht erkende verenigingen
Gemeentelijke Infrastructuur
Een activiteit of evenement aankondigen
SABAM en billijke vergoeding
Vrijwilligers: wetgeving en gratis verzekering
Uitleendienst
Uw vereniging goed verzekerd
Collapse Wonen & OmgevingWonen & Omgeving
Collapse AfvalbeleidAfvalbeleid
Afvalkalender
Containerpark
Huisvuilzakken
Sluikstorten en zwerfvuil
Collapse Bouwen & VerbouwenBouwen & Verbouwen
Benoveren is "Beter renoveren"
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Markant renoveren
Geografisch Informatie Systeem (GIS)
Kadaster en registratie
Omgevingsvergunningen
Verkavelingen
Collapse HuisvestingHuisvesting
Sociale Huisvesting
Premies
Woonwinkel Pajottenland
Collapse MobiliteitMobiliteit
De Lijn
NMBS
Dienst Aangepast Vervoer
Mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant
Collapse LeefmilieuLeefmilieu
Benoveren is "Beter renoveren"
Bestrijden van distels
Bosbeheer
Huisdiersticker
Jachtplannen inkijken en aanpassen
Milieuverenigingen
Collapse PesticidenPesticiden
Gezinnen
Professionele terreinbeheerders
Kapvergunning en compensatie
Collapse Subsidies leefmilieuSubsidies leefmilieu
Groenbemesting
Alternatieve en duurzame energiebronnen
Verbranding in openlucht
Onderhoud van bomen en struiken
Asbest
Collapse Openbare WerkenOpenbare Werken
Collapse NutsvoorzieningenNutsvoorzieningen
Aardgas
Elektriciteit
Infrax online portaal
Openbare verlichting
Riolering
Telecomunicatie
Waterleiding
Collapse WegenwerkenWegenwerken
Hinder in kaart
Aanleg van fietspaden langsheen de Langestraat, Repinge- en Vollezelestraat
Hinderpremie
Werken op openbaar domein
Bekendmakingen omgevingsvergunningen
Collapse Ruimtelijke plannenRuimtelijke plannen
RWZI Galmaarden - fase 2
Bekendmakingen leegstand
Collapse OnderwijsOnderwijs
Scholen
Gemeentelijke academie voor muziek, woord en dans
Voor- & naschoolse kinderopvang
Collapse Welzijn & VeiligheidWelzijn & Veiligheid
Collapse Sociaal HuisSociaal Huis
Collapse Sociale dienstSociale dienst
Aanvraag van sociale tegemoetkomingen
Administratieve ondersteuning
Attest inkomenstarief voor ouders (kinderopvang)
Budgetbegeleiding en budgetbeheer
Budgetmeter
Collectieve schuldenregeling
Financiële hulpverlening
Huisvesting
Juridisch advies
Leefloon
Lokaal OpvangInitiatief
Lokale AdviesCommissie energie (LAC)
Parkeerkaarten voor personen met een handicap
Pensioenen
Schuldbemiddeling
Sociale uitkeringen verbonden aan FOD Personen met een handicap
Tewerkstelling
Verwarmingstoelage
Voorschotten
Collapse Dienst ouderenzorgDienst ouderenzorg
Assistentiewoningen Akkerwinde
Borgstelling woonzorgcentrum
Serviceflats
Verblijfskosten woonzorgcentrum
Collapse ThuisdienstenThuisdiensten
Dorpsrestaurant
Gezinszorg
Klusjesdienst
Mantelzorg
Minder Mobielen Centrale
Personenalarmtoestellen
Poetsdienst
Rook- en CO-melders
Zorgnetwerk
Zorgverzekering
Collapse PublicatiesPublicaties
Reglementen
Collapse WelzijnspartnersWelzijnspartners
Begeleid Wonen Pajottenland
Dienst Ondersteuningsplan (DOP)
Federale Overheidsdienst Belastingen
Federale Overheidsdienst Pensioenen - Pensioenpunt
FOD Sociale Zekerheid Directie Generaal Personen met een Handicap
Huis van het kind
Logo Zenneland - gezondheid
Providentia
Sociaal Verhuurkantoor Webra
Wijk-werken
Woonwinkel Pajottenland - 3Wplus
Thuisopvang zieke kinderen - 3Wplus
Buurtinformatienetwerk
Nood & Interventieplan
Collapse HulpdienstenHulpdiensten
Activatie noodnummer 1722
Applicatie 112 BE voor smarthphones
Brandweer
Politie
BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie
Collapse PreventiePreventie
Drankprobleem?
Dringend nood aan een gesprek?
Collapse Sociale kaart hulpverleninginitiatievenSociale kaart hulpverleninginitiatieven
Hulpverlening verslaving bij jongeren
Hulpverlening verslaving bij volwassenen
Sociale kaart
Wachtdiensten
Collapse Leven & WerkenLeven & Werken
Collapse Burgerzaken (Bevolking - Burgerlijke stand)Burgerzaken (Bevolking - Burgerlijke stand)
Adoptie
Adreswijzigingen
Donorschap
Geboorte
Echtscheidingen
Eensluidend verklaren van afschriften, wettiging van handtekening
Elektronische Identiteitskaart (eID of EIK)
Huwelijken
Inlichtingen bevolkingsregister
Internationale Reispassen
Kerkhoven
Nationaliteitskeuze, naturalisatie, vreemdelingenzaken
Overlijden
Collapse Rijbewijzen & voorlopige rijbewijzenRijbewijzen & voorlopige rijbewijzen
Voorlopig rijbewijs
Rijbewijs
Internationaal rijbewijs
Samenwonen
Uittreksels Burgerlijke Stand
Uittreksels uit het strafregister
Voornaamswijziging
Wilsverklaring (voorafgaande) euthanasie
Wilsverklaring teraardebestelling
Kermissen en Markten
Kruispuntbank
Collapse Lokale economieLokale economie
Lokale ondersteuning
A-Z-index lokale handelaars
Hinderpremie
Sorteerplicht
Straffe Streek Gemeente
Collapse Vacatures gemeente & OCMWVacatures gemeente & OCMW
Sollicitatie
VDAB
Wijk-werken
Collapse Digitaal loketDigitaal loket
Evenementenaanvraag
Collapse Reservaties en ticketsReservaties en tickets
Wil je een zaal reserveren?
Wil je inschrijven voor een activiteit uit het jeugdaanbod?
Wil je inschrijven voor een andere activiteit?
Digitale bouwaanvraag
Openbaar onderzoek bouwvergunningen
Collapse PublicatiesPublicaties
Collapse CultuurCultuur
Verslagen cultuurraad
Subsidies
Collapse JeugdJeugd
Jeugdraad
Lokaal Overleg Kinderopvang
Subsidies voor jeugd
Collapse Meerjarenplan 2014-2019Meerjarenplan 2014-2019
Gemeente
OCMW
Collapse MilieuMilieu
Milieuraad
Subsidies
Collapse PolitiePolitie
Politiereglementen
Collapse Belastingen en retributiereglementenBelastingen en retributiereglementen
Belastingen
Retributiereglementen
Collapse SportSport
G-Sport 2017-2018
Jeugdsportgids
Sportelgids voor 50 plussers
Sportraad
Subsidies
Collapse ToerismeToerisme
Toeristische folder Galmaarden
Collapse Gemeentelijk informatiebladGemeentelijk informatieblad
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Infogids
Nieuws
Uitleendienst
BBC - inspiratienota, gepubliceerd op 29 januari 2019
Collapse Premie- en subsidiereglementenPremie- en subsidiereglementen
Aanvraag premie groenbemesting
Subsidiereglement voor het aanwenden van alternatieve en duurzame energiebronnen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 december 2013 en gepubliceerd op 7 januari 2014
Toekennen van een rechtstreekse toelage van 300 euro per jaar aan de onthaalouders, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2010 en opnieuw gepubliceerd op 7 januari 2014
Toekennen van een premie voor groenbemesting, goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 mei 1998 en opnieuw gepubliceerd op 15 januari 2014
Toekennen van een premie voor groenbemesting - aanpassing, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 maart 2010 en opnieuw gepubliceerd op 15 januari 2014
Toekennen van een premie voor geboorten, huwelijksjubilarissen, honderdjarigen, sport- en cultuurprijzen en wedstrijden in het gemeentelijk infoblad 'Samen' en op de website, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 november 2014 en gepubliceerd op 8.12.14
Collapse MeldpuntMeldpunt
Ik heb een vraag
Ik heb een melding
Ik heb een klacht
Collapse ContactContact
Meldingsformulier
Collapse Hoe Galmaarden bereiken?Hoe Galmaarden bereiken?
Met eigen vervoer
Openbaar vervoer
Collapse EXTRANETEXTRANET
GEMEENTERAAD
OCMW-RAAD
VAST BUREAU
GECORO

Navigatie (onder)
Skip Navigation Links.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]