Organisatie

De gemeentelijke organisatie wordt geleid door de algemeen directeur. Hij is het hoofd van het gemeentepersoneel. Hij leidt en coördineert de gemeentelijke diensten en vormt de brug tussen het beleid en de diensten. De voornaamste taken van de gemeentesecretaris bestaan uit het voorbereiden van de dossiers die aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad worden voorgelegd, in samenwerking met de administratieve diensten. Hij woont alle zittingen van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad bij en maakt de notulen op.

De leiding van de financiële dienst is toevertrouwd aan de financieel directeur. De dienst financiën speelt een cruciale rol bij de uitvoering van meerjarenplan en budget, en het bijhouden van de gemeentelijke boekhouding.

De algemeen directeur en de financieel beheerder maken deel uit van het managementteam. Het managementteam heeft een aantal opdrachten die er voor moeten zorgen dat de gehele gemeentelijke organisatie op een efficiënte manier draait. Het team ondersteunt de coördinatie van de gemeentediensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie en bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de communicatie tussen de gemeentediensten. Ook de diensthoofden interne zaken en organisatiebeheersing, financiën, burgerzaken, vrije tijd en grondgebiedzaken zijn lid van het managementteam.

De verschillende gemeentelijke diensten bereiden de dossiers van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voor. Na goedkeuring geven ze er dagelijks uitvoering aan. Alle medewerkers staan graag tot uw dienst en helpen u verder bij al uw vragen.

Het OCMW (Sociaal Huis) kent een gelijkaardige structuur. Onder de leiding van de adjunct-algemeendirecteur, verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het OCMW, werkt de administratie om duurzaam bij te dragen tot het welzijn van de burgers. 

Gemeente en OCMW delen een gezamenlijk financieel directeur. De ondersteunende diensten financiën en personeel werken volledig geïntegreerd samen voor gemeente én OCMW.
Het managementteam van het OCMW kent dezelfde taken en bevoegdheden als dat van de gemeente en bestaat uit 4 leden.

Het Sociaal Huis biedt sociale eerstelijnshulp. U kan er met al uw welzijnsvragen terecht. De sociale dienst, de thuisdiensten en de dienst ouderenzorg helpen u graag verder, elk met deskundigheid in hun vakgebied.
 
Maak kennis met alle gemeente- en OCMW diensten via de contactpagina. Je vindt er onze openingsuren en de contactgegevens van alle medewerkers.

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]