Openbaar onderzoeken

Op deze pagina vindt u de lopende openbaar onderzoeken voor diverse vergunningendossiers.
Bent u specifiek op zoek naar een openbaar onderzoek voor een bouwvergunning of milieuvergunning? Ga dan naar deze pagina.
 
Ook andere dossiers kennen soms een openbaar onderzoek. Denk aan een ruimtelijk uitvoeringsplan, een onteigeningsplan, het vaststellen van een rooilijn,...
 
Hier vindt u het actuele overzicht van de lopende openbaar onderzoeken: 
 
Lijst van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen, inventaris 2022
Het lokaal bestuur brengt ter kennis dat, volgens artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, de inventaris van de geregistreerde onroerende goederen op grondgebied van de fusiegemeente Galmaarden ter inzage ligt: vanaf 30 september 2022 op het gemeentehuis van Galmaarden, dienst omgeving , Marktplein 17, 1570 Galmaarden, tijdens de kantooruren, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 uur tot 12 uur, en op donderdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Ieder belanghebbende, kan binnen de dertig dagen na bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de in de inventaris geregistreerde onroerende goederen, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse Regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

Het bezwaarschrift dient gericht aan:
De Vlaamse Regering
Departement Omgeving
Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II-laan 20 BUS 8
1000 BRUSSEL 
 
Hier vind je de bekendmaking terug.
 

Openbaar onderzoek van het ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines van 22 november 2022 t.e.m. 20 januari 2023
De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst.  Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld. 

Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-besluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER. 
U kan het ontwerp-besluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 22 november tot en met 20 januari inkijken: 

Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kan u uw opmerkingen of bezwaren indienen op volgende manieren:
Departement Omgeving
Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning 
t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines 
Koning Albert II-laan 20 bus 8 
1000 Brussel
 
 
Aanleg gescheiden rioleringsstelsel: voorlopige vaststelling van het ontwerp van het rooilijnplan Oulstbergstraat/deel en Grunselborrestraat/deel
Volgens het besluit van 25 oktober 2022 heeft de gemeenteraad van Galmaarden de aanvraag voor het rooilijnplan voorlopig vastgesteld en de bijhorende verrechtvaardigingsnota goedgekeurd. De volgende stap in de procedure is het openbaar onderzoek, dat zal georganiseerd worden van 22 november tot en met 21 december 2022 om 12 uur.

De dossierstukken (rooilijnplan, verrechtvaardigingsnota) kunnen tijdens de duur van dit openbaar onderzoek online ingekeken worden of na afspraak (054 89 04 20, openbare-werken@galmaarden.be) in het gemeentehuis (Marktplein 17, Galmaarden).

De opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek bezorgd aan het lokaal bestuur:
Na het openbaar onderzoek zullen alle adviezen, opmerkingen en bezwaren verwerkt worden en zal het dossier geagendeerd worden voor de definitieve vaststelling op het gemeenteraad. 
 
 
Openbaar onderzoek ontwerp Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant 

Maak jij mee de ruimte voor Vlaams-Brabant? Het ontwerp van Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant is klaar!
We werken een nieuwe visie uit op de ontwikkeling van wonen, werken en leven in onze provincie. De provincie heeft daarover een ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren gemaakt. Daar hoort ook een milieueffectenrapport bij.

Wat vind jij hiervan? Laat het hen weten! Je kan je mening kwijt tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 1 december 2022 tot en met 1 maart 2023
 
Reageren kan op volgende manieren:
  • per e-mail aan ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be;
  • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis (Provincieplein 1, 3010 Leuven)
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis
  • door een reactie via het digitale participatieplatform op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be

Meer weten? Kom naar de infomarkten op 
  • dinsdag 13 december vanaf 13u in het PIVO (Poverstraat 75) in Asse.
  • woensdag 14 december vanaf 13u in het Provinciehuis (Provincieplein 1) in Leuven.
 

Alle documenten en meer info vind je op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be
Je kan de documenten ook komen inkijken op het gemeentehuis (maak hiervoor een afspraak bij dienst Omgeving) of in het provinciehuis (Provincieplein 1, 3010 Leuven). 

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]