Wegen- en rioleringswerken in Tollembeek

In de loop van 2021 zal Fluvius (Riobra) in samenwerking met de gemeente en de NMBS via De Werkvennootschap wegen- en rioleringswerken uitvoeren in een aantal straten. 
 
Deze werken, waarvan het ontwerp werd opgemaakt door Sweco Belgium uit Brussel, omvatten:
  1. Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in hogergenoemde straten met doorpersing onder de spoorweg ter hoogte van het station (in opdracht van Riobra-Fluvius),
  2. Heraanleg van de wegenis in een asfaltverharding (Statiestraat, Kramerijkstraat, Stationsplein en Zeuningenstraat) en een betonverharding (Muylebeekstraat) afgeboord met watergreppels en boordstenen,
  3. Aanleg van langsparkeerstroken en voetpaden in betonstraatstenen in de Statiestraat,
  4. Aanleggen van voetpaden in betonstraatstenen langs weerszijden in de Muylebeekstraat en langs de pare kant van de Zeuningenstraat,
  5. Heraanleg en uitbreiding van de stationsparking Tollembeek tot 100 parkeerplaatsen,
  6. Aanleg van bijkomende parkeerplaatsen in de Kramerijkstraat opwaarts Kramerijkstraat 4 en aanleg van een voetpad in betonstraatstenen ter hoogte van het bebouwd gedeelte van de Kramerijkstraat,
  7. Aanleg van fietssuggestiestroken in de Statiestraat, Muylebeekstraat en Zwaanstraat.
Deze werken zullen worden gecombineerd met de vernieuwing/ontdubbeling van de waterleiding en het ondergronds brengen van elektriciteit/kabel/openbare verlichting in de Statiestraat tussen de Begijnhofstraat en de spoorweg. 

De werken zullen worden opgesplitst in meerdere fasen om de toegankelijkheid van de woningen en de stationsomgeving maximaal te vrijwaren waarbij er een wegomlegging zal ingevoerd worden voor het doorgaand verkeer.
 
Extra informatie voor buurtbewoners i.v.m. deze werken:

Infoavond
In normale omstandigheden wordt een infoavond gegeven. Gezien de corona-maatregelen is dit nog niet kunnen doorgaan. Zowel Fluvius, de NMBS, De Werkvennootschap als de gemeente zijn op zoek naar een volwaardig alternatief om de inwoners van de werken bijkomend in te lichten. We hopen dat de omstandigheden ons zullen toelaten een infoavond te houden in het najaar van 2020.

Verbeteren mobiliteit
De gemeente wenst gelijktijdig met de hogergenoemde werken de parkeerproblematiek in de Statiestraat vanaf de Plaatsstraat tot de Begijnhofstraat aan te pakken en aldus de algemene verkeerssituatie op te waarderen. Voor de optimalisering van deze algemene verkeerssituatie vanaf de Plaatsstraat tot de Begijnhofstraat zijn in het verleden reeds een aantal ideeën gegroeid, gaande van het geschrankt parkeren tot het invoeren van een éénrichting in de Statiestraat tussen Plaatsstraat en Muylebeekstraat. Hiervoor werd door de gemeente het studiebureau AACON uit Wondelgem aangesteld om dit verder uit te werken aangevuld met burgerparticipatie.
Gezien bewoners van de Statiestraat en omliggende straten ongetwijfeld zelf ideeën naar voor kunnen brengen, wenst de gemeente bijkomend een werkgroep op te stellen bestaande uit een vijftal personen dewelke voorafgaandelijk door de gemeente zullen worden geselecteerd.
Bewoners van de Statiestraat of omliggende straten, kunnen zich voor deze werkgroep inschrijven via projectstatiestraat@galmaarden.be en dit uiterlijk op 20 september 2020.
Gelieve uw naam, volledig adres en telefoonnummer door te geven met de melding "deelname werkgroep project Statiestraat”.

 

Tijdens de uitvoering van de werken kan de toegankelijkheid van de woning gedurende korte tijd verhinderd zijn. Het spreekt voor zich dat de aannemer de bewoners hiervan tijdig zal inlichten zodat eventuele problemen van toelevering vooraf zijn gekend en indien mogelijk hieraan een passende oplossing kan worden geboden. Voor dergelijke aangelegenheden neemt u dan ook best tijdig contact met de aannemer waarvan de coördinaten later zullen worden meegedeeld. Gedurende de werken kan u enige hinder ondervinden. Wij zullen hoe dan ook onze uiterste best doen om de werken zo comfortabel mogelijk te laten verlopen met een maximum aan toegankelijkheid en veiligheid. Wij hopen u met deze inlichtingen van dienst te zijn geweest, en danken u voor uw welwillende medewerking en uw begrip voor het ongemak dat de werken met zich zullen meebrengen.
 

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]