Inzage: inventaris van de geregistreerde onroerende goederen

Het lokaal bestuur brengt ter kennis dat, volgens artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, de inventaris van de geregistreerde onroerende goederen op grondgebied van de fusiegemeente Galmaarden ter inzage ligt: vanaf 15 september 2021 op het gemeentehuis van Galmaarden, dienst stedenbouw, Marktplein 17, 1570 Galmaarden, tijdens de kantooruren, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 uur tot 12 uur, en op donderdag van 13u30 tot 16u30.

Ieder belanghebbende, kan binnen de dertig dagen na bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de in de inventaris geregistreerde onroerende goederen, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse Regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

Het bezwaarschrift dient gericht aan:
De Vlaamse Regering
Departement Omgeving
Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II-laan 20 BUS 8
1000 BRUSSEL


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]