Gemeente Galmaarden neemt lokale maatregelen in de strijd tegen het coronavirus (COVID-19)

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. De Belgische gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om ieders gezondheid te beschermen. 

Samen tegen het coronavirus

Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de opgelegde maatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kan je ook verschillende tips toepassen die je contact met anderen beperken. Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen. Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt.
Om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te vertragen, neemt de Nationale Veiligheidsraad enkele drastische maatregelen. Op 4 mei is de exitstrategie van start gegaan en worden de maatregelen in fases versoepeld. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld. 
De Nationale Veiligheidsraad van 24 juni 2020 heeft beslist om de overgang naar fase 4 van het afbouwplan goed te keuren. Zoals uit het dagelijkse verslag van de gezondheidsautoriteiten blijkt, zijn de indicatoren van onze gezondheidssituatie bemoedigend. De experts hebben daarom groen licht gegeven voor de start van deze nieuwe fase.
Sommige activiteiten blijven verboden omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen.
Voor deze nieuwe fase blijven bepaalde basisregels van toepassing.
De ministeriële besluiten en de FAQ vindt u terug op onze corona-homepage.
 
  Algemene informatie is terug te vinden op de website: www.info-coronavirus.be

Hieronder lichten we enkele maatregelen uit.

Algemene maatregelen: 6 gouden regels

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel. Dat betekent: handen wassen en geen hand geven of kussen bij een begroeting;
 • Activiteiten vinden het liefst buiten plaats. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende verlucht worden;
 • Je moet extra voorzorgsmaatregelen nemen als je mensen uit de risicogroep ziet;
 • De afstandsregels blijven van toepassing, behalve voor mensen uit jouw eigen huishouden, jouw uitgebreide bubbel en kinderen jonger dan 12. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
 • Het is mogelijk om wekelijks met vijftien verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (de uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze vijftien personen mogen elke week veranderen;
 • Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal vijftien personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant).
 
Mondmaskers
Vanaf zaterdag 11 juli is het verplicht om een mondmasker te dragen in winkels en winkelcentra en in andere binnenruimtes waar veel mensen samenkomen (zoals bioscopen, musea en gebedshuizen). 

De Hoge Gezondheidsraad deed eerder al de aanbeveling om het dragen van mondmaskers te verplichten in winkels. Dat is nodig "om de bescherming van klanten en verkopers te verbeteren", aldus het adviesorgaan.
Na overleg met de experten van de GEES heeft het Overlegcomité beslist om dat advies te volgen. Vanaf zaterdag 11 juli wordt het dragen van een mondmasker verplicht in winkels en andere plekken waar veel volk samen is. Op het openbaar vervoer was het al verplicht.

Concreet betekent dit dat je een mondmasker moet dragen op deze plekken:
 • winkels en winkelcentra
 • bioscopen
 • theater-, concert- en conferentiezalen
 • auditoria
 • gebedshuizen
 • musea
 • bibliotheken
 • openbaar vervoer (inclusief stations en perrons)
Mensen die de verplichting tot het dragen van een mondmasker in de beschreven omstandigheden niet respecteren, riskeren een strafrechtelijke sanctie.
Mondmaskers zijn niet verplicht voor kinderen jonger dan twaalf en er zijn bijzondere bepalingen voor mensen die om medische redenen geen masker kunnen dragen. 

Sociaal contact
Vanaf 24 juni 2020 mag je contact hebben met maximaal vijftien personen per week. 
En dit onder de volgende voorwaarden:
 • De afstandsregels (1,5 meter) met de bezoekers blijven aanbevolen. Fysiek contact (knuffelen en kussen) is niet aangewezen.
 • Als mensen een tuin of terras hebben, is het beter om dit bezoek buiten te organiseren.
 • Er kan geen bezoek worden toegestaan als een gezinslid of één van de bezoekers ziek is.
 • Speciale aandacht moet worden besteed aan oudere en kwetsbare mensen.
 
Bedrijven
 • Alle bedrijven mogen hun activiteiten voortzetten (of hervatten).
 • Telewerk wordt aanbevolen in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent.
 • De afstandsregels moeten gerespecteerd worden. In bedrijven waar social distancing niet mogelijk is, dient er een gelijkwaardig niveau van bescherming aangeboden te worden..
 
Contactberoepen
Kappers en schoonheidsspecialisten werken vanaf 18 mei alleen op afspraak. Zowel het personeel als de klant moeten een mondmasker dragen. 

Winkels
Op 11 mei mogen de winkels heropenen. Deze heropening zal moeten plaatsvinden met strikte inachtneming van de volgende regels. Deze regels gelden ook voor de winkels die al voor 11 mei mochten openen.
 • Slechts 1 klant per 10m² wordt toegestaan en dit voor een periode die niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk is. 
 • Het dragen van een mondmasker blijft sterk aanbevolen. 
 • De afstandsregels moeten steeds gerespecteerd worden. 
 • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen
 
Markten en kermissen
Markten (met inbegrip van brocante- of rommelmarkten) en kermissen kunnen plaatsvinden, onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid.
De nodige maatregelen dienen genomen te worden om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus.
Elke markt en kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • De afstandsregels moeten steeds gerespecteerd worden. 
 • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam.
 • Voor marktkramers en kermiskramers en hun personeel is het verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof. 
 • Voor klanten wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.

Culturele activiteiten
 • Gegidste bezoeken zijn toegestaan voor groepen van maximaal 50 personen en volgens de gepaste social distancing maatregelen.
 • Pretparken zijn opnieuw open.
 • Culturele voorstellingen met publiek zijn opnieuw toegelaten.
  • Theathers, bioscopen en cultuurcentra zijn terug open, mits een aantal voorwaarden.
  • Voor éénmalige voorstellingen in de publieke ruimte voor meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating vereist.
  • Voor al deze evenementen geldt een capaciteitslimiet van:
   • 200 personen binnen (400 vanaf 1 augustus 2020)
   • 400 personen buiten (800 vanaf 1 augustus 2020)
 
Sportactiviteiten
Alle sportactiviteiten kunnen worden hervat (inclusief contactsporten) volgens de geldende protocollen, indoor en outdour, amateur of professioneel, minstens onder volgende voorwaarden:
 • Sportactiviteiten in niet-georganiseerd verband: mogen enkel uitgeoefend worden binnen de eigen sociale bubbel, dit wil zeggen met maximum 15 personen.
 • Sportactiviteiten in georganiseerd verband (= door een club of een vereniging): deze kunnen plaatsvinden met maximum 50 personen en steeds in aanwezigheid van een meerjarige trainer, begeleider of een toezichter.
 • Sportcompetities mogen terug plaatsvinden. Er is geen limiet op het aantal deelnemers. Wat betreft het publiek geldt er wel een maximaal aantal toeschouwers:
  • 200 indien de wedstrijd binnen plaatsvindt (400 vanaf 1 augustus 2020)
  • 400 indien de wedstrijd buiten plaatsvindt (800 vanaf 1 augustus 2020)
Publiek toegankelijke binnen- en buitenzwembaden zijn opnieuw open, hier moeten de geldende protocollen nageleefd worden. 
 
Recreatieve activiteiten
In deze fase van de exitstrategie zijn evenementen opnieuw toegelaten onder strikte voorwaarden. Voor alle evenementen geldt een capaciteitslimiet van:
 • 200 personen binnen (400 vanaf 1 augustus 2020)
 • 400 personen buiten (800 vanaf 1 augustus 2020)

Openbaar vervoer
Je mag gebruik maken van het openbaar vervoer als je geen alternatief heeft. Het doel is om degenen die er het meest nood aan hebben, toegang te geven tot het openbaar vervoer.
De gebruikers van het openbaar vervoer die 12 jaar of ouder zijn, moeten de mond en neus bedekken door een mondmasker (of een ander alternatief). Dit geldt vanaf het betreden het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. 

Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites:
 
Reizen
Binnen EU+:
 • Vanaf 15 juni heeft België de beperkingen opgeheven aan de grenzen voor alle verplaatsingen binnen de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk, onder voorbehoud van de gunstige epidemiologische situaties in België en de desbetreffende landen.
Buiten EU+:
 • Het verbod op niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, de Schengenzone (EU+-gebied) en het Verenigd Koninkrijk blijft van kracht tot en met 7 juli en zal tegen die tijd opnieuw worden geëvalueerd.
 • Vanaf 8 juli is het mogelijk om te reizen vanuit België naar landen die zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en om te reizen naar België vanuit deze landen.

Reisadviezen zijn de bevoegdheid van Buitenlandse Zaken. Raadpleeg de website: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Vieringen en levensgebeurtenissen
Religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (wekelijks of dagelijks alsook de diensten of vieringen naar aanleiding van geboorte, doop, huwelijk en overlijden) mogen worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:
 • De veiligheidsafstand van 1.5 meter moet worden nageleefd aan de hand van een vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw, met een maximum van 200 personen. Vanaf 1 augustus 2020 wordt dit aantal uitgebreid tot 400 personen;
 • Fysieke aanrakingen tussen personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers zijn verboden;
 • De terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in- en uitgang.
Burgerlijke huwelijken kunnen plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 200 personen met respect voor de sociale afstand. Vanaf 1 augustus 2020 mogen burgerlijke huwelijken plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 400 personen onder dezelfde voorwaarden. De receptie of de banketten na de ceremonie dienen de regels te volgen van de gezeten recepties en banketten met privékarakter. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximum 50 personen (100 personen vanaf 1 augustus 2020).

Ziekenhuizen
Zowel de zorgverstrekkers die actief zijn in de ambulante zorg als de zorgverstrekkers in de ziekenhuizen hebben hun activiteiten voor zowel dringende als niet-dringende zorg hervat. De ziekenhuizen organiseren een eigen bezoekersregeling die de veiligheid van de patiënten, het personeel en de bezoekers garandeert.


 Raadpleeg hier de veelgestelde vragen over de maatregelen die genomen zijn in strijd tegen het coronavirus.
 

Wat betekent dit voor Galmaarden?

Gemeentelijke dienstverlening (burgerzaken, vrije tijd, omgeving, OCMW, …)
De gemeentelijke diensten blijven open volgens de normale openingsuren, mits een aantal maatregelen (bv. slechts 5 mensen tegelijk toegelaten, iedereen dient zich eerst aan te melden,…) te respecteren. De avondopening van donderdag geldt enkel voor de dienst bevolking, en dit ook enkel op afspraak.
We adviseren om niet-dringende bezoeken uit te stellen. Misschien kunnen we je telefonisch of via mail verder helpen?

Veel attesten uit het Rijksregister alsook attesten Burgerlijke Stand (opgemaakt na 31 maart 2019) zijn terug te vinden in MIJN DOSSIER, de online toepassing die 24 op 24 uur en 7 dagen op 7 bereikbaar is. Iedereen kan zijn attesten en akten van thuis uit downloaden. Ontdek welke attesten je van thuis uit kan downloaden of aanvragen in ons e-loket.

Om persoonlijke dossiers te bespreken, wordt er steeds een afspraak gemaakt met dienst.

Sommige zitdagen van onze sociale partners zijn geannuleerd. Je kan hen hiervoor steeds telefonisch of via mail contacteren.
 
Voor de inwoners die werken met een klassieke budgetmeter is het belangrijk dat zij opladingen kunnen blijven doen. Enerzijds zijn er de 24/7-oplaadpunten. Deze staan in open lucht en zijn voor klanten permanent bereikbaar. Hiervan zijn er 33 in Vlaanderen. Je kan ze terug vinden via https://www.fluvius.be/nl/meer-weten/oplaadpunten. Daarnaast is er ook een oplaadpunt in het Sociaal Huis. Deze blijft, op afspraak, toegankelijk. 

Gemeentelijke zalen
Gemeente Galmaarden heeft beslist om vanaf eind juni opnieuw boekingen te aanvaarden die kunnen doorgaan vanaf 1 september 2020. De verenigingen krijgen een voorrangsperiode.
 
Bibliotheek 
Vanaf 12 mei is de bibliotheek opgestart met strikte voorzorgsmaatregelen. Deze richtlijnen vind je hier terug en worden ook via affiches aan de bezoekers gecommuniceerd. Een mondmasker dragen is verplicht vanaf 11 juli.
Wie liever nog niet langs komt, kan zijn/haar materialen nog steeds online reserveren of via bibiliotheek@galmaarden.be en samen met het personeel een afspraak maken om zijn/haar pakketje te komen afhalen.

Aangepaste openingsuren
Om de doelgroepen niet te mengen, hebben we ervoor gekozen om onze openingsuren te verdelen. 
 • Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur: 65-plussers
 • Woensdag van 14.00 tot 18.00 uur: Volwassenen (en kinderen)
 • Vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur: iedereen
 • Zaterdag van 9.30 tot 11.00 uur: 65-plussers
 • Zaterdag van 11.00 tot 12.30 uur: Volwassenen (en kinderen)
We vragen ook om kinderen tot 12 jaar telkens te begeleiden bij hun bezoek. 

Containerpark
Het recyclagepark is open volgens de normale openingsuren. Houd er rekening mee dat wachttijden nog kunnen oplopen en vertrek dus minstens één uur voor sluitingstijd. Het recyclagepark sluit immers op sluitingstijd.
Ook de maatregelen blijven behouden. Ontdek hier alle maatregelen die genomen worden.
 
Afvalinzameling
Alle afvalfracties worden normaal ingezameld zoals vermeld op de afvalkalender. 
De kantoren zijn gesloten voor bezoekers. ILvA blijft wel bereikbaar per telefoon of mail. ILvA evalueert deze aanpak voortdurend. Meer info vind je op hun website en Facebookpagina.
Wie huisvuilzakken of GFT-stickers nodig heeft, kan hiervoor ook terecht in de omliggende supermarkten en verkooppunten (zie afvalkalender). Zo hoef je niet in de wachtrij te staan.

Academie voor Muziek, Woord en Dans
De exitstrategie voor het DKO zal in verschillende fases verlopen:
 • Vanaf 25 mei wordt één-op-één-onderwijs mogelijk voor uiterst beperkte groep leerlingen die komend schooljaar wil doorstromen naar hoger kunstonderwijs. 
 • Vanaf 2 juni kunnen leerlingen die thuis zelf niet over muziekinstrumenten e.d. beschikken in de academie individueel komen werken of studeren. 
 • Vanaf 8 juni kan ook een bijkomende beperkte groep leerlingen naar de academie komen voor één-op-één-onderwijs wanneer dit voor hen van cruciaal belang is. 
 
De inschrijvingen zijn ondertussen geopend. Herinschrijvingen lopen van 2 juni tot en met 15 augustus.
Nieuwe inschrijvingen kunnen verlopen via het secretariaat van de afdeling tussen 2 juni en 30 september 2020.
Meer informatie vind je op de website en op Facebook (Academie MWD Gooik) 
 
Jeugd- en sportkampen
De meeste jeugd- en sportkampen in de zomervakantie kregen  in eigen land ondertussen groen licht. Voor het buitenland zijn er beperkingen opgelegd. Raadpleeg de organisatie die de kampen organiseert.
De gemeentelijke sportkampen en de speelpleinwerking gaan door met strikte veiligheidsmaatregelen (o.a. maximaal 45 deelnemers).

Speeltuinen
Alle openbare speeltuinen zijn opnieuw toegankelijk.
 
Finse piste
De Finse piste bleef steeds open. Lopen op de Finse piste wordt enkel toegestaan mits het opvolgen van de social distancing maatregelen. 

Bossen en natuurgebieden
Met het oog op het uitschakelen, het tot een aanvaardbaar niveau inperken of stabiliseren van voornoemd risico voor de mens worden de volgende veiligheidsmaatregelen opgelegd aan alle bezoekers van alle bossen en natuurgebieden gelegen in het Vlaams Gewest:
 • het bezoek gebeurt individueel, met het gezin, of met maximum twee personen die niet tot hetzelfde gezin behoren.
 • tijdens het bezoek houden alle personen die niet onder hetzelfde dak wonen minstens anderhalve meter afstand van elkaar.
Alle activiteiten inzake jacht, bijzondere jacht, bestrijding en visserij zijn toegestaan, met maximaal 2 personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat de fysieke afstand (social distancing maatregelen) altijd gerespecteerd wordt.

Paardrijden is verboden in alle bossen en natuurgebieden, behoudens:
 • paardrijden op de eigen weide/piste;
 • paardrijden in de manege enkel in het kader van het welzijn van het dier als de manege dit niet zelf kan voorzien, mits inachtneming van de social distancing maatregelen;
 • ritten te paard of met aangelijnde paarden op de openbare weg, enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van twee ruiters, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.
Hier vind je het besluit van het Agentschap van Natuur en Bos in verband met de veiligheidsmaatregelen en de toegang tot bossen en natuurgebieden. 

Rust- en verzorgingstehuis De Zwaluw te Vollezele
Wzc De Zwaluw heeft intussen niet stilgezeten. Ze hebben een babbelbox, genaamd Het zwaluwnest, ontwikkeld zodat jullie contact kunnen hebben met jullie dierbare, dit weliswaar achter plexiglas. 

Hoe kan je inschrijven? Dit kan telefonisch naar het algemeen nummer 054 56 80 77. Bellen voor een afspraak kan vanaf 4 mei tussen 8.30 en 15.30 uur.
Dit beperkt contact kan vanaf 13.00 tot en met 16.00 uur met telkens een contact van 20 minuten per afspraak met een maximum van 2 personen.
Indien jullie hiervoor kiezen, gelieve dan ook deze uren te respecteren, dit omwille van de logistieke kant en ook om iedereen zoveel mogelijk de kans te geven om hier gebruik van te maken.
Voor meer info kan er contact opgenomen worden met De Zwaluw.

De Okkernoot 
De Okkernoot stapt over naar een fase waarbij in principe alle activiteiten kunnen hernomen worden, uitgezonderd die specifieke activiteiten die door de overheid worden uitgesloten.
Het virus is niet weg, daarom blijven de algemene regels inzake hygiëne, gebruik beschermingsmaterieel en social distance van groot belang. De richtlijnen inzake testen en contactonderzoek vormen hierbij de nieuwe ruggengraat in de bestrijding van het virus. De Okkernoot heeft een plan opgesteld waarin barrières in de mate van het mogelijke worden weggewerkt. Deze is terug te vinden op hun website: www.de-okkernoot.be
Uiteraard blijven ze periodiek alles evalueren en bijsturen waar nodig, zowel bij gunstige als bij ongunstige evoluties.
 
Politiezone Pajottenland
Ingevolge de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus heeft de lokale Politie Pajottenland besloten haar openingsuren te wijzigen.
Alle informatie is te vinden op de website van de lokale Politie Pajottenland.
De politie zal zeer herkenbaar optreden maar vraagt aandacht van de mensen voor mogelijke nepagenten die valse controles uitvoeren. 
 
Vredegerecht Lennik 
Ingevolge de recente nieuwe dwingende maatregelen van het college van hoven en rechtbanken in de coronacrisis, werd een nieuw bevelschrift gemaakt dat voor alle vredegerechten van het arrondissement geldig is tot nader order. De bedoeling is dat zo weinig mogelijk mensen zich naar het vredegerecht moeten begeven en dit om de verdere verspreiding van de coronavirus te belemmeren. Meer info vind je op hun website

Oprichting vrijwilligerspunt ‘Galmaarden Helpt’
Het Lokaal Bestuur Galmaarden lanceert een platform www.galmaarden.be/samentegencorona voor inwoners die zich tijdens de coronacrisis willen inzetten voor hun buren of kwetsbare groepen. Vrijwilligers kunnen zich registreren, maar ook mensen in nood kunnen er een hulpvraag stellen. Ook via het speciaal aangemaakte corona-infonummer: 054 89 04 41 (alle weekdagen beschikbaar van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, uitgezonderd vrijdagnamiddag) of via het e-mailadres corona@galmaarden.be, kan hulp gevraagd worden.
De gemeentediensten zullen dit initiatief actief ondersteunen en de vrijwillige hulpverleners verbinden met de Galmaardenaren die hulp nodig hebben. Wij zorgen bijkomend voor het afsluiten van een gratis vrijwilligersverzekering.

Ondersteuning lokale handelaars
Om onze lokale handelaars te ondersteunen, hebben we een landingspagina aangemaakt op onze website waar handelaars hun aangepaste openingsuren of dienstverlening kunnen communiceren: www.galmaarden.be/steun-onze-lokale-handelaars. Lokale handelaars kunnen hun zaak via deze landingspagina registreren.

Onze handelaars ontvangen in de week vóór 11 mei een gratis pakketje met daarin vloerstickers en een affiche zodat ze veilig terug kunnen heropstarten. Deze kunnen steeds bijbesteld of gedownload worden via www.galmaarden.be/steun-onze-lokale-handelaars of via lokale.economie@galmaarden.be.
 

Volg regelmatig de journaals via radio en TV om mee te blijven. We zijn alvast blij met de lichtpuntjes die er zijn om de coronamaatregelen stap voor stap af te bouwen. Dit ook allemaal dankzij jullie ‘kot’-inspanningen.

Door het opvolgen van deze maatregelen kunnen we echt levens redden.
We danken je dan ook voor je begrip. Laat ons samen zorgzaam zijn.
Deze maatregelen worden voortdurend geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.
 

MEER INFORMATIE
Meer details over de toepassing van de verschillende maatregelen vind je terug op de referentiesite: www.info-coronavirus.be/nl. Hier vind je steeds de correcte informatie terug.
 
NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Hier vind je een overzicht van enkele telefoonnummers die zeker van pas kunnen komen tijdens de coronacrisis. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE
Al het laatste nieuws is te vinden op de referentiesite: www.info-coronavirus.be/nl. Blijf ook via onze website en Facebookpagina op de hoogte van de laatste updates.
Schrijf je zeker in voor BE-Alert. Via Be-alert krijg je per mail of sms officiële informatie over Covid-19 (het coronavirus) en over eventuele andere noodsituaties.

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]