Belastingvermindering voor kinderopvang

Als ouder kan je een belastingvermindering krijgen voor de kosten die je betaalt voor de opvang van je kinderen, bijvoorbeeld in de crèche, maar óók voor opvang door jeugdwerk, scholen of de sportsector. Eind 2020 werd de belastingvermindering op verschillende punten uitgebreid:
  • Het maximumbedrag per oppasdag en per kind werd verhoogd.
  • De leeftijdsgrens werd opgetrokken: van jonger dan 12 jaar naar jonger dan 14. En voor kinderen met een zware handicap van jonger dan 18 jaar naar jonger dan 21.
  • Voortaan komen ook de uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen in aanmerking voor een belastingvermindering.

Je hebt recht op een belastingvermindering voor de uitgaven van alle vrijetijdsinitiatieven buiten de normale lesuren: tijdens schoolvakanties, in het weekend, op vrije dagen en woensdagnamiddagen, voor- en nabewaking en opvang tijdens de middagpauzes. Bijvoorbeeld voor: deelname aan een kamp, weekend, uitstap met de jeugdbeweging, speelpleinwerking, zomeractiviteiten van Jeugdregio Pajottenland, G-sportkamp van Sportregio Pajottenland, sportsnack, sportkamp van Sport Vlaanderen, voor- en naschoolse opvang, middagtoezicht…
Let wel op: lidgeld bij een vereniging komt niet in aanmerking.

Alle vakantieprogramma's van lokale, intergemeentelijke, regionale, provinciale en landelijke jeugdwerkinitiatieven komen in aanmerking. Het gaat zowel om particuliere initiatieven als initiatieven georganiseerd door een openbaar bestuur. Maar opvang door commerciële initiatieven komt niet in aanmerking.

De vermindering bedraagt 45 procent van de werkelijk gedane uitgaven, beperkt tot het maximumbedrag per kind per opvangdag.

Als ouder kan je per kind een fiscaal attest vragen aan de organisator van een vrijetijdsaanbod of kinderopvang. Dat attest dient als bewijs van het bedrag dat je betaalde en waarvoor je een belastingvermindering kan krijgen. Opgelet: vanaf inkomstenjaar 2022 moeten opvanginitiatieven een nieuw verplicht attest afleveren. 

Voor de opvangactiviteiten die georganiseerd worden vanaf 27 januari 2022, moet dit nieuwe modelattest worden gebruikt en geldt ook de verplichting om de gegevens op elektronische wijze aan de administratie (= FOD) te bezorgen. 
 
Het opstellen van het volledige attest en de elektronische verzending van de gegevens moet wettelijk gezien gebeuren door de instantie die de opvang doet. De gegevens moeten worden verzonden vóór 1 maart van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de attesten betrekking hebben. De gegevens m.b.t. de in de loop van 2022 betaalde uitgaven voor kinderoppas moeten dus vóór 1 maart 2023 worden verzonden, en dit via de toepassing Belcotax-on-web (www.belcotaxonweb.be).

De opvanginstanties zijn ook verplicht het modelattest te bezorgen aan de schuldenaars van de uitgaven voor kinderoppas (= ouder die de opvang betaald heeft), zodat zij het attest kunnen gebruiken om hun belastingaangifte na te kijken wanneer de gegevens al vooraf zijn ingevuld, of om de aangifte in te vullen wanneer dat niet het geval is. De manier waarop de opvanginstanties dit bezorgen aan de ouders heeft geen belang (papieren attest, elektronisch attest verzonden via mail…).

Voor verdere vragen over het invullen van de attesten of over de elektronische verzending van de gegevens via de toepassing Belcotax-on-web, werd een specifiek e-mailadres gecreëerd, uitsluitend voor instanties en personen die kinderopvang aanbieden: spoc.oppasgarde@minfin.fed.be.

Meer info: 

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]