Burgerparticipatie

Het bestuur wenst haar inwoners te betrekken bij het lokale beleid. Daarvoor lanceerde ze het burgerparticipatieproject ‘Zeg het eens’.

De opstart: van idee tot actie

In de zomer van 2019 heeft het bestuur een aantal initiatieven rond burgerparticipatie georganiseerd (fotowedstrijd schoolgaande kinderen, seniorenbevraging tijdens het dorpsrestaurant, bevraging via bierviltjes tijdens de doortocht van de Ronde van Frankrijk, bevragingen via Facebook-polls,…). 
Eind september werden er ook 3 participatieavonden georganiseerd in Galmaarden, Tollembeek en Vollezele. Raadpleeg hier de kwalitatieve en kwantitatieve analyses die zijn opgemaakt door het onderzoeksbureau.

Het meerjarenplan

Op basis van de informatie die we uit alle participatiemomenten hebben verzameld, heeft het bestuur binnen de budgettaire mogelijkheden ideeën aangereikt gekregen om weloverwogen keuzes te maken in het meerjarenplan 2020-2025. Maar ze hebben ook knopen moeten doorhakken over wat niet haalbaar is.
Het volledige meerjarenplan is hier te vinden.
 
Op woensdag 19 februari 2020, waren geïnteresseerde inwoners welkom in het GC Baljuwhuis, waar het meerjarenplan 2020-2025 in grote lijnen werd voorgesteld en waar de inwoners te weten kwamen hoe het bestuur de aangereikte ideeën, die tijdens de participatiemomenten aan bod zijn gekomen, heeft verwerkt in het meerjarenplan.

Burgerparticipatie heeft ook haar plaats toegeëigend in het meerjarenplan. Het is iets waar het bestuur wil blijven op inzetten. 

Het inwonerspanel

In februari 2020 werd ons inwonerspanel opgericht. Dat is een groep van willekeurig gekozen inwoners die een aantal keer per jaar hun mening en adviezen kunnen geven over thema’s als sport, dienstverlening, mobiliteit, cultuur … Het inwonerspanel zal voor verschillende vormen van advies worden ingezet: enerzijds om te polsen naar prioriteiten, om na te gaan hoe bepaalde zaken ervaren worden, maar anderzijds ook als klankbord of als inspiratiebron. Het panel vormt voor de gemeente een soort burgeradviesraad, waarbij we er oog voor hebben dat de "stille meerderheid” ook een stem kan krijgen. Meer info over het inwonerspanel vind je op de website  galmaarden.inwonerspanel.be. Hier vind je ook steeds alle resultaten van de bevragingen terug. 
 

Deelprojecten

Daarnaast zal burgerparticipatie ook gebruikt worden voor deelprojecten (realisatie Baljuwtuin,...) en andere gebeurtenissen waarbij inspraak van de burger zeer nuttig en gewenst is.
Blijf via onze website en ons gemeentelijk infoblad op de hoogte van ons burgerparticipatieproject; de participatiemomenten, de resultaten en de realisaties.
 

Enkele resultaten

Participatieavond: bibliotheek van de toekomst
Lees hier het verslag.
Participatieavond: speeltoestellen Flieterkouter/Senneveld
Lees hier het verslag.
Inwonerspanel: resultaten bevragingen
De resultaten vind je hier terug.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]