Reglement

Met de aansluiting bij het provinciale uitleensysteem, is er nu ook een vernieuwd dienstreglement dat grotendeels uniform is aan andere Vlaams-Brabantse PBS bibliotheken. Dit uniforme reglement kan u hier vinden.
 
Uiteraard hebben wij ook nog onze eigen lokale bepalingen. Deze kan u hieronder terugvinden.
 
HUISDIEREN
In de bibliotheek zijn geen huisdieren toegelaten. Enkel assistentiedieren, met bijhorende signalisatie, worden toegelaten.
 
ADRESVERANDERINGEN
Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden medegedeeld.
 
LENERSPAS
Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt een lenerspas die kosteloos wordt afgeleverd.
De lenerspas is strikt persoonlijk. Bij verlies of diefstal van de pas moet de lener onmiddellijk aangifte doen bij de bibliotheek. Een beschadigde lenerspas wordt vervangen tegen betaling van 3 euro. De lenerspas kan geblokkeerd worden als men boete heeft openstaan en/of als men zijn jaarlijkse bijdrage niet betaald heeft.
Indien je geen lid bent, kan je geen werken ontlenen.
 
SPECIALE LENERSPAS
Personen die verbonden zijn aan een school, instelling, een collectief of een vereniging kunnen meer materialen ontlenen dan het individuele reglement toelaat. Zij ontvangen hiervoor geen speciale lenerspas meer, maar zullen in het systeem zodanig geregistreerd worden.
 
BIJKOMENDE BEPALINGEN UITLENINGEN
De uitleen van boeken en tijdschriften is gratis. Rekening houdend met vakantieperiodes kunnen boeken en tijdschriften gedurende de zomervakantie 6 weken uitgeleend worden. Uitleen DVD’s is betalend, de uitleentermijn is 1 week. Voor het verlengen van audiovisueel materiaal moet opnieuw leengeld betaald worden.
 
VERLIES, BESCHADIGING, DIEFSTAL
De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken. Bij verlies, totale beschadiging of diefstal moet de kostprijs van het werk en eventueel het opbergmateriaal worden vergoed, desgevallend verhoogd met de verwerkingskosten. Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk of materiaal, bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.
 
BIJKOMENDE BEPALINGEN VOOR AUDIOVISUELE MATERIALEN
Ontleende materialen mogen niet voor openbare vertoning worden gebruikt.
De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele misbruiken.
De bibliotheek kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan apparatuur bij gebruik van ontleende audiovisuele materialen.
 
INFORMATIE EN BEGELEIDING
De gebruiker kan voor informatie en begeleiding steeds een beroep doen op het personeel.
 
INTERBIBLIOTHECAIR ONTLENEN
Werken die niet voorhanden zijn, kunnen bij andere bibliotheken (IBL) worden aangevraagd.
De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de aanvrager en bedragen 2,50 euro per aanvraag.
De leentermijn van deze materialen kan in geen geval verlengd worden.
 
ALLERLEI
Bij de inschrijving wordt aan de lener het dienstreglement overhandigd.
Personen die dit reglement niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden uitgesloten van toegang en gebruik van de bibliotheek. Die bevoegdheid berust bij het beheersorgaan, op voorstel van de bibliothecaris.
Een aantal referentiewerken en dagbladen kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd.
In alle lokalen van de bibliotheek geldt het rookverbod.
Het personeel en het bestuur van de bibliotheek kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen.
 
INTERNET
Het reglement voor het gebruik van internet, kan u hier terugvinden.
 
TARIEVEN

- Lidgeld vanaf 18 jaar: 5,00 euro

- Vervanging van lidkaart bij diefstal of verlies: 3,00 euro

- Reservatie: 0,80 euro

- Interbibliothecair leenverkeer: 2,50 euro

- AudioVisueel Materiaal (AVM):

       - 18 jaar: gratis

       +18 jaar: 0,50 euro per ontleend werk

- Fotokopies:

        zwart-wit A4: 0,10 euro - kleur A4: 0,20 euro

        zwart-wit A3: 0,50 euro – kleur A3: 1,00 euro

- Verlies of beschadiging van leenmateriaal:

        Kostprijs van het materiaal + verwerkingskosten

- Vergoeding bij overschrijding uitleentermijn:

         vergoeding per dag per materiaal: 0,10 euro

         gewone aanmaning: kost postzegel

         aangetekende aanmaning: kost aangetekende zending

Boete overschrijden uitleentermijn: vanaf dag 1 na inleverdatum.