Gemeenteraad

  
Samenstelling
In Galmaarden bestaat de gemeenteraad uit 19 gemeenteraadsleden:
  • de burgemeester
  • 5 schepenen (inclusief voorzitter OCMW)
  • 13 raadsleden
 
Bevoegdheden
  • de vaststelling van de personeelsformatie en de wervings- en bevorderingsvoorwaarden van het gemeentepersoneel;
  • de vaststelling van de weddeschalen en van de bezoldigingsregeling van het personeel;
  • de keuze van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden gegund en de vaststelling van de op deze opdrachten toepasselijke voorwaarden;
  • de vaststelling van de gemeentebegroting en -rekening;
  • de invoering, wijziging of afschaffing van gemeentebelastingen en van de desbetreffende reglementen;
  • het verkopen, aankopen of ruilen van onroerende goederen, het toestaan van een erfpacht of opstal, de vaststelling van de voorwaarden voor verhuring of verpachting van gemeentegoederen;
  • het uitvaardigen van gemeentelijke politieverordeningen;
Alle zittingen zijn openbaar. Alleen beraadslagingen over individuele personen gebeuren in geheime zitting.