Dienstverlening - Sociale dienst

Aanvraag van sociale tegemoetkomingen

De maatschappelijk werker van het OCMW kan helpen bij het begrijpen en invullen van formulieren en documenten, zoals aanvragen voor bepaalde tegemoetkomingen, sociale voorzieningen, e.a.
 
Contacteer de onthaalmedewerker voor een afspraak of kom langs op het OCMW.
More

Administratieve ondersteuning

De maatschappelijk werker van het OCMW kan helpen bij het begrijpen en invullen vanformulieren en documenten, zoals aanvragen voor bepaalde tegemoetkomingen, socialevoorzieningen, e.a.
 
Contacteer de onthaalmedewerker voor een afspraak of kom langs op het OCMW.
More

Budgetbegeleiding en budgetbeheer

Heb je geen zicht meer op je inkomsten en uitgaven? Heb je betalingsmoeilijkheden? Viabudgetbeheer wordt je inkomen een tijdje beheerd door het OCMW, totdat je financiëleproblemen weer opgelost zijn en je je uitgaven zelf kan plannen binnen je budget.
 
Contacteer de onthaalmedewerker voor een afspraak of kom langs op het OCMW.
More

Collectieve schuldenregeling

Indien de schuldenlast te groot is en niet kan verholpen worden met het beschikbare budgetkan het OCMW aan de arbeidsrechter een collectieve schuldenregeling aanvragen.
 
Contacteer de onthaalmedewerker voor een afspraak of kom langs op het OCMW.
More

Financiële hulpverlening

Het OCMW kan je zonodig voorschotten betalen op sociale uitkeringen zoals werkloosheidsvergoedingen, ziektevergoedingen, kinderbijslag of onderhoudsgeld, indien je uitkering niet op tijd in orde geraakt.
Je betaalt het OCMW dan terug wanneer je je uitkering of onderhoudsgeld ontvangen hebt.
 
Het OCMW kan tussenkomen bij de opname in een rusthuis en een gedeelte van de maandelijkse verblijfskosten ten laste nemen als jij en ook je kinderen deze opname niet zelfkunnen bekostigen.
 
Waar nodig kan het OCMW tussenkomen in de betaling van ziekenhuisrekeningen, verwarmingskosten, schoolkosten en huur.
 
Contacteer de onthaalmedewerker voor een afspraak of kom langs op het OCMW.
More

Gezinszorg

Kan je door ziekte, leeftijd, handicap of bijzondere omstandigheden tijdelijk of voorgoed niet meer zorgen voor je huishouden, voor je eigen verzorging of voor die van je kinderen?
 
In samenwerking met de OCMW’s van Dilbeek, Herne, Lennik, Meise, Pepingen en Ternat heeft het OCMW de Regionale Dienst Gezinshulp Welzijnskoepel West-Brabant opgericht. Dit is een erkende dienst. De sociale dienst onderzoekt je aanvraag om hulp. De duur van de hulp en de precieze hulpverlening wordt bepaald in onderling overleg en volgens de mogelijkheden van de dienst.
 
De gevraagde bijdrage is wettelijk bepaald en is afhankelijk van het inkomen.
 
Contacteer de onthaalmedewerker voor een afspraak of kom langs op het OCMW.
More

Huisvesting

Sociale huisvestingsmaatschappij
De sociale huisvestingsmaatschappij Providentia verhuurt in Galmaarden een aantal socialewoningen. Aanvraagformulieren voor een sociale huurwoning kan je verkrijgen op het OCMW.
Meer informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning vind je op www.vmsw.be.
 
Contacteer Providentia
Brusselsesteenweg 191
1730 Asse
tel. 02 452 72 43
 
SVK Webra of Sociaal verhuurkantoor Webra
Betaalbare huurwoningen! Het is niet evident om in Vlaams-Brabant op de privémarkt een betaalbare woning te huren. En toch… Het sociaal verhuurkantoor Webra kan je voor dit probleem een oplossing bieden. SVK Webra huurt op de privémarkt woningen in om ze op haar beurt aan een redelijke huurprijs door te verhuren aan mensen in woningnood of met beperkte financiële middelen. De huurwoningen worden aangeboden aan de hand van een puntensysteem, rekening houdend met je gezinsinkomen, je woonsituatie en gezinssamenstelling.
 
Inschrijven op de wachtlijst bij het sociaal verhuurkantoor kan telefonisch, ter plaatse of via het OCMW.
 
Contacteer SVK Webra
Brusselsesteenweg 191
1730 Asse
tel. 02 454 18 69
More

Juridisch advies

In het dagelijks leven kan iedereen wel eens te maken krijgen met juridische problemen.
Via de sociale dienst kan je dan gratis een afspraak maken met de OCMW-jurist. Deze houdt spreekuur op het OCMW en geeft een eerste advies, helpt bij het opstellen van brieven of verzoekschriften, leest contracten na, kan bemiddelen bij schuldeisers of doorverwijzen naar het vredegerecht of een pro-Deoadvocaat.
 
De OCMW-jurist is een personeelslid van de Welzijnskoepel West-Brabant, een OCMW-vereniging waarvan het OCMW deel uitmaakt.
 
Contacteer de onthaalmedewerker voor een afspraak of kom langs op het OCMW.
More

Klusjesdienst

REGLEMENT VOOR DE KLUSJESDIENST VAN HET OCMW

Artikel 1: Voorstelling klusjesdienst

De klusjesdienst van het OCMW is er voor inwoners die door hun ziekte, handicap of ouderdom al dan niet tijdelijk klusjes in en rond hun woning niet meer zelf kunnen uitvoeren.

Artikel 2 : Activiteiten van de klusjesdienst.

De klusjesdienst voert kleine klussen uit, beperkt in omvang en in tijd. Het betreft enkel werken die de gebruiker vroeger zelf deed en die geen specifieke vakkennis vereisen. De klusjesdienst komt niet in de plaats van bestaande professionele hulp. Met uitzondering van het kuisen van grafzerken worden de klusjes enkel uitgevoerd in de woning die de gebruiker zelf bewoont, hetzij als eigenaar, hetzij als huurder en in de tuin die aan de woning grenst. Alleen de aangevraagde taken worden uitgevoerd.

Concreet betekent dit :

 • Beperkt tuinonderhoud : gazon afrijden, omspitten, onkruid wieden, bloementuin onderhouden, eenvoudig snoeiwerk, haag scheren, zaaien en oogsten in beperkte hoeveelheden bestemd voor de gebruiker,…
 • Kleine onderhouds- en herstellingswerken : vervangen klinken, repareren van kraan of WC, vastleggen tapijt, vervanging lamp of stopcontact, vervangen van een gebroken ruit,…
 • Helpen bij de grote schoonmaak, afwassen plafonds of rolluiken, opruimen van zolder of kelder, schoonmaken van een stoep, helpen bij verhuis, bladeren/sneeuw ruimen, kuisen van kachels, kuisen grafzerken, …
 • Kleine aanpassingswerken om het wooncomfort van senioren en mindervaliden te verbeteren (aanbrengen leuning, handvat,…)
 • Kleine behang- en schilderwerken : enkel de leefruimtes met een maximum van twee kamers per jaar
 • Kleine buitenschilderwerken : ramen, deuren, hek, hok

Uitgesloten zijn :

 • Uitgebreide werken die grote oppervlaktes beslaan
 • Werken of herstellingen die professionele hulp vereisen of gespecialiseerd gereedschap vereisen
 • Werken die een abnormaal veiligheidsrisico inhouden zoals dakwerken

De verantwoordelijke maatschappelijk werkster, Annelie Deteye bepaalt of de werken al dan niet kunnen worden uitgevoerd. De klusjesman voert de klusjes uit onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Artikel 2 bis : gebruik dienstvoertuig

In overleg met de gebruiker kan de verantwoordelijke maatschappelijk werker, Annelie Deteye, oordelen dat voor een bepaald werk het gebruik van het dienstvoertuig van het OCMW noodzakelijk is. Het voertuig wordt dan vooraf gereserveerd. Voor het gebruik van het dienstvoertuig wordt een forfaitair bedrag van 10 EUR aangerekend voor verplaatsingen binnen Galmaarden en 25 EUR voor verplaatsingen buiten Galmaarden beperkt tot Ninove en Geraardsbergen. Eventuele parkeerkosten worden op vertoon van het parkeerticket onmiddellijk door de gebruiker aan de klusjesman terugbetaald.

Het afhalen/terugbrengen van het dienstvoertuig naar zijn standplaats is inbegrepen in de arbeidstijd.

Artikel 2 ter : sneeuw ruimen.

In de winterperiode kan de klusjesman ook ingezet worden voor het ruimen van sneeuw bij de gebruiker. Het volgens artikel 10 berekend tarief wordt in dat geval verrekend per begonnen half uur. In afwijking van artikel 3 neemt de klusjesman het nodige materiaal en zout mee. Voor het zout wordt een forfaitair bedrag van € 1 aangerekend per ruimbeurt. De aanvraag dient te gebeuren bij de verantwoordelijke van de planning, Annick Vandervelden, op het telefoonnummer 054 89 04 80.

Artikel 3 : Materiaal en gereedschap/ afval

De gebruiker schaft de te verwerken materialen en benodigdheden zelf aan en zorgt dat ze ter plaatse zijn bij de aanvang van de werken, eventueel na overleg met de klusjesman. Uitzondering wordt gemaakt voor de verticuteermachine van het OCMW die mits aanvraag vooraf door de klusjesman kan ingezet worden bij de gebruiker. Voor het gebruik van de verticuteermachine wordt forfaitair een bedrag aangerekend van 20 EUR per halve dag, verhoogd met de vergoeding voor het gebruik van het dienstvoertuig zoals voorzien in artikel 2 bis.

De gebruiker zorgt er voor dat het gereedschap dat nodig is voor de uitvoering van het klusje in goede staat is. De klusjesman mag weigeren om klaarblijkelijk onveilig gereedschap te gebruiken.

De gebruiker zorgt voor de nodige onderhoudsproducten en voor lauw, proper water.

De klusjesman neemt in principe eventuele afval niet mee. Mits voorafgaandelijke toestemming van het OCMW kan tuinafval wel door de klusjesman naar het containerpark worden gebracht. In dit geval is de verplaatsingstijd inbegrepen in de werkuren en worden de verplaatsingskosten aangerekend.

Artikel 4: Hygiëne/veiligheid

* De gebruiker zorgt ervoor dat de klusjesman in hygiënische omstandigheden kan werken. In geval van ernstige besmettelijke ziektes, namelijk meningitis, hepatitis A en B en tropische ziektes, verwittigt de gebruiker de verantwoordelijke maatschappelijke assistente van het OCMW, Annelie Deteye op het telefoonnummer 054 89 04 80.

* De gebruiker zorgt ervoor dat de klusjesman steeds in veilige omstandigheden kan werken (bvb., geen gevaarlijke huisdieren, geen gevaarlijke ladders, geen moeilijk bereikbare ramen…) en laat toe dat hij zijn arbeidskledij en –schoenen gebruikt. De gebruiker zorgt ervoor dat de klusjesman gebruik kan maken van het toilet. De gebruiker houdt rekening met de weersomstandigheden bij het werk buitenshuis. Indien de klusjesman vaststelt dat het opgedragen werk een onvoorzien abnormaal veiligheidsrisico inhoudt, zal hij de verantwoordelijke maatschappelijk werker daarvan verwittigen en het klusje niet uitvoeren.

* Enkel in uitzonderlijke gevallen en op voorwaarde dat de gebruiker vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming geeft, mag de klusjesman werken tijdens de afwezigheid van de gebruiker. Het OCMW wordt op de hoogte gebracht van de plaats waar de klusjesman de sleutel mag afhalen en terugbrengen (familielid, buur,…). Afhalen en terugbrengen van sleutels zijn taken die inbegrepen zijn in de werkuren.

Artikel 5: Werkuren

De klusjes worden in principe uitgevoerd in volgorde van aanvraag en volgens de beschikbaarheid van de klusjesman. In hoogdringende gevallen of bij slechte weersomstandigheden kan hiervan afgeweken worden na overleg met de verantwoordelijke van de planning, Annick Vandervelden, te contacteren op het telefoonnummer 054 89 04 80.

De dienstverlening gebeurt tijdens de weekdagen op volgende werkuren:

 • Voormiddag : van 8.12 uur tot 12.00 uur
 • Namiddag : van 12.42 uur tot 16.30 uur

De gebruiker respecteert de afgesproken uren en mag dit ook eisen van de klusjesman. Een verandering van de werkregeling is enkel mogelijk na voorafgaandelijke toestemming van de verantwoordelijke van de planning, Annick Vandervelden, te contacteren op het telefoonnummer 054 89 04 80.

Artikel 6 : Aanvraag klusjesdienst .

De gebruiker kan klusjesdienst aanvragen bij de verantwoordelijke maatschappelijk werker, Annelie Deteye.

De maatschappelijk werker doet tijdens een huisbezoek bij de gebruiker een sociaal onderzoek. Zij bespreekt met de gebruiker de nood aan hulp, de verwachtingen van de gebruiker, het takenpakket van de klusjesman en het uurtarief. Indien nodig voor het correct inschatten van de aard en de omvang van de gevraagde hulp wordt het advies van de klusjesman ingewonnen.

Het uurtarief wordt bepaald aan de hand het inkomen van alle inwonende personen. Als staving van dit inkomen wordt het laatst ontvangen aanslagbiljet van de belastingen opgevraagd. Als aangetoond wordt dat de gebruiker geen aanslagbiljet ontvangt, wordt het tarief berekend op basis van het pensioenstrookje van mei van het inkomstenjaar waarop de fiscus dat jaar belastingen heft. Het OCMW heeft het recht om de inkomsten van de gebruiker op te vragen ter berekening van het tarief.

Indien klusjesdienst nodig blijkt, wordt de gebruiker op de wachtlijst gezet. Van zodra mogelijk wordt de klusjesdienst toegekend voor de aangevraagde klus, hetzij eenmalig hetzij periodiek voor bepaalde of onbepaalde duur bij repetitieve klussen. Het OCMW beslist welke klusjesman bij de gebruiker komt. Voor bijkomende taken dient een nieuwe aanvraag te worden ingediend.

De gebruiker brengt het OCMW op de hoogte indien er wijzigingen zijn in de toestand op basis waarvan de klusjesdienst werd toegekend (inkomen, gezinssamenstelling, lichamelijke toestand,…)

Artikel 7 : Afwezigheid klusjesman

Het OCMW brengt de gebruiker zo snel mogelijk doch minstens drie werkdagen vooraf op de hoogte van eventuele wijzigingen in de werkregeling of van de afwezigheid van de klusjesman. Op wettelijke feestdagen (openbare besturen) en verlof van de klusjesman is er geen vervanging.

Bij een niet te voorziene omstandigheid (ziekteverlof, verlof wegens overmacht of omstandigheidsverlof, weersomstandigheden) wordt de gebruiker zo vlug mogelijk verwittigd door het OCMW en wordt een andere datum vastgelegd of, indien mogelijk, vervanging voorzien. Wanneer de gebruiker zonder geldige reden vervanging tijdens langere ziekteperiodes van de vaste klusjesman weigert zal de klusjesdienst stopgezet worden en wordt er een nieuw sociaal onderzoek uitgevoerd naar de noodzaak van verdere hulpverlening. Indien de klusjesdienst toch wordt hervat, wordt er mogelijk een andere klusjesman toegewezen. Bij een vervanging kan er wel een wijziging van de werkuren zijn.

Deze meldingen dienen te gebeuren door de verantwoordelijke van de planning, Annick Vandervelden, en niet rechtstreeks door de klusjesman.

Artikel 8 : Afzeggen klusjesdienst

Indien de klusjesman niet mag komen, dient de gebruiker de verantwoordelijke voor de planning minstens 3 dagen vooraf te verwittigen, behalve bij niet te voorziene omstandigheden (bvb. plotselinge ziekenhuisopname, weeromstandigheden). Zoniet kan de klusjesdienst toch worden aangerekend.

Deze melding dient te gebeuren aan de verantwoordelijke van de planning, Annick Vandervelden, op het telefoonnummer 054 89 04 80 en niet rechtstreeks aan de klusjesman.

Artikel 9 : Beëindiging van de klusjesdienst.

De gebruiker heeft bij periodieke klusjesdienst het recht de klusjesdienst te beëindigen met een minimale opzegtermijn van één maand ingaand op datum van de opzegging. Het OCMW kan een kortere opzegtermijn aanvaarden ingeval van onvoorziene omstandigheden (bvb. opname in rustoord) of indien een klacht van de gebruiker niet leidt tot een goede oplossing. De klusjesdienst wordt automatisch beëindigd bij het overlijden van de gebruiker.

Het OCMW kan de klusjesdienst beëindigen indien uit een sociaal onderzoek blijkt dat de hulp niet meer gerechtvaardigd is of indien de gebruiker, na een aangetekende ingebrekestelling, één van de bepalingen van het reglement niet nakomt.

Artikel 10 : Betaling van de klusjesdienst.

De gebruiker betaalt een tarief op basis van zijn inkomen volgens de tarievenschaal in bijlage. Het OCMW gebruikt hiervoor het laatste aanslagbiljet voor de belastingen van de gebruiker berekend overeenkomstig artikel 6. Het tarief wordt jaarlijks herzien of tussentijds bij wijziging van de inkomenssituatie of gezinssituatie van de gebruiker.

Op het einde van de werktijd tekent de gebruiker het prestatieblad van de klusjesman met de gepresteerde werkuren. Indien de gebruiker de klusjesman om persoonlijke redenen eerder doet stoppen, worden de voorziene werkuren volledig aangerekend. Indien de klusjesman om een andere reden het werk te vroeg beëindigt, verwittigt de gebruiker de verantwoordelijke van de planning.

Elk begonnen uur wordt gefactureerd als een volledig uur.

De gebruiker ontvangt op basis van het prestatieblad maandelijks een factuur van het OCMW die hij via overschrijving of via domiciliëring betaalt. Er dient niet aan de klusjesman betaald te worden.

Artikel 11 : Wederzijds respect.

De hulpverleningsrelatie is gebaseerd op wederzijds respect. Het OCMW en haar werknemers eerbiedigen de menswaardigheid, de persoonlijke levenssfeer, de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuigingen van de gebruiker en zijn gebonden door het beroepsgeheim.

De gebruiker behandelt de klusjesman eveneens met respect. Dit kan tot uiting komen door de klusjesman toe te laten kort iets te drinken of te eten tijdens de werkuren.

Alle diensten worden door de gebruiker aan het OCMW betaald. Het is niet nodig giften te geven aan de klusjesman.

Artikel 12: Verlies en diefstal

Bij vermoeden van diefstal verwittigt de gebruiker steeds de verantwoordelijke maatschappelijk werkster van het OCMW, Annelie Deteye op het telefoonnummer 054 89 04 80.

De gebruiker dient steeds de nodige voorzichtigheid in acht te nemen wat betreft geld en waardevolle zaken.

Hoewel het OCMW instaat voor een degelijke screening van haar werknemers is het niet aansprakelijk voor diefstal door een klusjesman.

Artikel 13: Verzekeringen

Het OCMW betaalt de klusjesman in geval van een arbeidsongeval. Tevens sluit het OCMW voor de klusjesman een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af voor als er schade is bij de gebruiker. Bij schade verwittigt de gebruiker de verantwoordelijke van de planning, Annick Vandervelden, die een aangifteformulier opmaakt.

Artikel 14: Tevredenheid gebruiker/ Klachten

Het OCMW ziet klachten als een kans om haar dienstverlening te verbeteren. De gebruiker kan klachten of voorstellen indienen via het meldingsformulier in bijlage. Iedere melding wordt ernstig bekeken.

De verantwoordelijke maatschappelijk werker of de secretaris van het OCMW zullen regelmatig huisbezoeken doen om de goede werking van de dienst en het geleverde werk te toetsen. De gebruiker kan zich ook te allen tijde tot de voorzitter van het OCMW wenden.

Goedgekeurd door de OCMW-raad van 23.02.2011

namens het OCMW

F. De Smet   M. Deteye

Secretaris     Voorzitter

More

Leefloon

Je kan bij het OCMW een leefloon aanvragen als je geen inkomen hebt of als dit onder een bepaalde grens ligt en als het je niet lukt om zelf aan meer middelen van bestaan te komen.
 
Contacteer de onthaalmedewerker voor een afspraak of kom langs op het OCMW.
More

Lokaal OpvangInitiatief

Het OCMW vangt in het LOI of Lokaal Opvanginitiatief te Tollembeek vier kandidaat politieke vluchtelingen op tot er een uitspraak is over hun asielaanvraag. De vluchtelingen in het LOI krijgen alleen materiële hulp.
More

Lokale AdviesCommissie energie

Iedereen heeft recht op een minimumlevering van elektriciteit, water en gas. Deze nutsvoorzieningen mogen alleen nog afgesloten worden als de veiligheid in het gedrang komt, bij fraude of onwil.
 
Indien je verschillende maanden je facturen niet betaald hebt, maakt de energieleverancier het dossier over aan lokale adviescommissie elektriciteit, gas en water. Deze bestaat uit de voorzitter van het OCMW, een maatschappelijk werker en een afgevaardigde van de energieleverancier. In overleg met jou wordt gezocht naar een realistisch aflossingsplan.
 
Afsluiting omwille van fraude of onwil kan alleen na een advies van de lokale adviescommissie.
More

Mantelzorg

Mantelzorgpremie - reglement


Artikel 1: Toekenning van een mantelzorgpremie

Met ingang van 1 januari 2010 en binnende perken van het begrotingskrediet wordt onder de hiernavolgende voorwaarden een mantelzorgpremie verleend aan:

Personen die een zorgbehoevende persoon thuis verzorgen als mantelzorger.

Artikel 2: mantelzorger

De mantelzorgpremie wordt toegekend als blijk van waardering voor de inzet van de mantelzorgers, die de opvang en verzorging van een zorgbehoevende persoon op zich nemen. Mantelzorg wordt gedefinieerd als de extra zorg die aan een zorgbehoevende persoon wordt gegeven door één of meerdere leden van zijn of haar directe omgeving, waarbij de zorgverlening voortvloeit uit de sociale relatie, buiten het kader van een hulpverlenend beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk.

Artikel 3: Bepalingen m.b.t. de zorgbehoevende persoon

De zorgbehoevende dient te voldoen aan volgende voorwaarden:

1- De zorgbehoevende persoon moet een inwoner van de gemeente zijn.

2- De persoon moet zorgbehoevend zijn, dat wil zeggen dat hij/zij, geheel of gedeeltelijk, niet meer in staat is zichzelf te verzorgen en de elementaire taken te verrichten die een gezonde persoon van dezelfde leeftijd normaliter kan uitvoeren en waardoor blijvende hulp van een derde persoon noodzakelijk is betreffende activiteiten van het dagelijkse leven. Of het betreft een minderjarige met een handicap van minstens 66%.

De zorgbehoevendheid moet worden vastgesteld aan de hand van:

- een BEL-profielschaal , opgemaakt door een erkende indicatiesteller waarop de totaalscore minimaal 35 punten moet bedragen of

- een positieve beslissingsbrief van de zorgkas/mutualiteit met betrekking tot de toekenning van de mantelzorgpremie.

- Bij minderjarigen dient het invaliditeitspercentage worden aangetoond door een attest van het FOD Sociale Zekerheid.

3-De zorgbehoevende persoon verblijft in zijn natuurlijk thuismilieu (zelfstandig wonend of inwonend) en maakt al dan niet gebruik van de voorzieningen die gericht zijn op de ondersteuning van de thuiszorg.

Voorwaarde betreffende inkomen :

-als alleenstaand : een netto belastbaar inkomen hebben dat niet groter is dan 30.676,23 EUR op jaarbasis

-als gehuwden of samenwonende partners : een gezamenlijk netto belastbaar inkomen hebben dat niet hoger is dan 36 257,47 EUR op jaarbasis.

Het bewijs van inkomen dient te worden gesteund op volgende bewijsstuk:

§ het meest recente aanslagbiljet in de personenbelasting;

Indien het meest recente aanslagbiljet in de personenbelasting geen correcte weergave geeft van het meest recente inkomen, kan dit worden aangetoond op basis van:

§ de meest recente loonfiche;

§ het meest recente rekeninguittreksel met de storting van het loon of de ontvangen uitkering;

§ ieder ander bewijsmiddel.

De bedragen, zoals bovengenoemd, worden verhoogd met 10% per kind ten laste en nog eens bijkomend met 10% voor iedere persoon met een handicap die deel uitmaakt van het gezin, met een invaliditeitspercentage van minstens 66%.

In het geval het een minderjarige betreft met een invaliditeitspercentage van minstens 66% gelden de inkomensvoorwaarden zoals hierboven beschreven voor de persoon of het gezin bij wie de zorgbehoevende wordt verzorgd.

Artikel 4: Bepalingen m.b.t. de mantelzorger

De mantelzorger dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Indien de mantelzorger geen inwoner is van de gemeente, dient deze een bewijs te laten invullen bij het lokale bestuur van zijn woonplaats dat hij geen mantelzorgpremie ontvangt van betrokken overheid.

- Er wordt slechts één mantelzorgpremie per zorgbehoevende persoon/mantelzorger toegekend.

- De mantelzorger dient op frequente basis hulp te bieden aan de zorgbehoevende.

- De mantelzorger mag op geen enkele andere wijze professioneel hulp verlenen aan de zorgbehoevende en hiervoor een financiële vergoeding krijgen hetzij van de zorgbehoevende zelf, hetzij van derden.

Artikel 5: Procedure

- De aanvraag voor de mantelzorgpremie wordt door de mantelzorger ingediend bij het OCMW Galmaarden op het daartoe voorzien "Aanvraagformulier”.

Contactpersoon : Annelie Deteye op nummer 054 89 04 80.

- De aanvrager dient het bewijs te leveren dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

- Een aanvraag is ontvankelijk als alle documenten zijn ingeleverd.

- De aanvrager verbindt er zich toe elke wijziging die zich voordoet in verband met de gestelde voorwaarden binnen een termijn van één maand schriftelijk aan het OCMW te melden. (bijvoorbeeld langdurige opname in ziekenhuis, opname in rusthuis)

- De Raad van het OCMW doet op het einde van de maand volgend op de aanvraag uitspraak. De aanvrager wordt in kennis gesteld van de beslissing. De niet-aanvaarding moet worden gemotiveerd.

Artikel 6: Mantelzorgpremie

- De mantelzorgpremie bedraagt € 15 per maand en per zorgbehoevende (ongeacht het aantal mantelzorgers).

- De mantelzorgpremie wordt maandelijks betaald op de bankrekening van de mantelzorger.

- De mantelzorgpremie wordt jaarlijks herzien.

- Per zorgbehoevende persoon wordt slechts één mantelzorpremie toegekend. Indien een zorgbehoevende persoon wordt bijgestaan door meer dan één mantelzorger, dan wordt in onderling overleg tussen de mantelzorgers beslist aan wie de mantelzorgpremie wordt toegekend of hoe de premie verdeeld wordt. Indien een tweede mantelzorger zich aanbiedt voor éénzelfde zorgbehoevende dient verwezen te worden naar de eerste aanvrager en kan geen mantelzorgpremie uitgekeerd worden.

Artikel 7: Overige bepalingen

Het OCMW behoudt ten allen tijde het recht om, rekening houdend met het aantal aanvragen, het reglement van de mantelzorgtoelage te wijzigen.

De zorgbehoevende en mantelzorger aanvaarden dat er op elk moment een controle kan worden uitgevoerd.

De verdere uitbetaling van de mantelzorgpremie kan worden geweigerd op basis van een gemotiveerd verslag van de sociale dienst van het OCMW.

Ten onrechte uitbetaalde toelagen zullen worden teruggevorderd, verhoogd met de wettelijke intresten.

Goedgekeurd in de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29.02.2012.

DE SMET F., Secretaris
DETEYE M., Voorzitter

 

More

Minder Mobielen Centrale

In een plattelandsgemeente is het niet altijd eenvoudig om vervoer te hebben wanneer je niet langer zelf met de wagen kan rijden. Senioren en mensen met een handicap, mensen in een noodsituatie die naar de dokter moeten, familie of vrienden willen bezoeken of boodschappen willen doen, kunnen beroep doen op de minder mobielen centrale indien ze een bescheiden inkomen hebben.
Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs die zelf bepalen wanneer zij willen rijden; de organisatie wordt verzorgd door het OCMW.
Je betaalt jaarlijks een klein lidgeld en een vergoeding per gereden kilometer.
 
Contacteer de medewerkers voor de thuisdiensten op het telefoonnummer 054 89 04 80 of kom langs op het OCMW.
More

Parkeerkaarten voor personen met een handicap

* Toekenningscriteria
 
Inwoners die zich moeilijk kunnen verplaatsen, kunnen via het Sociaal Huis (OCMW) een aanvraag indienen om een parkeerkaart te bekomen. Met deze kaart heeft men toelating om op een plaats voor gehandicapten te parkeren. Deze aanvraag wordt ingediend bij de FOD sociale zekerheid. Na medisch onderzoek krijgt men uitsluitsel of men al dan niet recht heeft op een parkeerkaart.
 
Toekenningsvoorwaarden:
 •  personen met een blijvende invaliditeit van minstens 80%
 • personen met een blijvende invaliditeit van de onderste ledematen van 50%
 • personen met een handicap met een verlies van zelfredzaamheid van minstens 12 punten of een vermindering van de verplaatsingsmogelijkheden van 2 punten
 • personen die aan de bovenste ledematen verlamd zijn of van wie de bovenste ledematen geamputeerd zijn
 • personen die voor minstens 50% oorlogsinvalide zijn
 • personen met minstens 2 punten voor de categorie "verplaatsing"
 • personen met minstens 2 punten voor de categorie "verplaatsing en mobiliteit"
 
 

* Terugzenden van de kaart

De kaart is strikt persoonlijk:

 • valt de gebruiksreden van de kaart weg, dan moet de kaarthouder deze terugsturen naar de Directie-generaal Personen met een handicap, eventueel op verzoek van de Directie-generaal. De reden van terugzending moet vermeld worden.
 • bij overlijden van de kaarthouder moet de kaart binnen 30 dagen na het overlijden door de nabestaanden van de kaarthouder teruggestuurd worden naar het Sociaal Huis van de woonplaats van de overledene.
 
 
 * Meer info
 
Raadpleeg de website van de Federale Regering. 

 

 

More